📷 گالری‌های پروژه

برداشت میدانی

me1_3-7.jpg-1me1_3-6.jpg-1me1_3-5.jpg-1me1_3-4.jpg-1me1_3-3.jpg-1me1_3-2.jpg-1

دفترچه گزارش

me1_4-16.jpg-1me1_4-15.jpg-1me1_4-14.jpg-1me1_4-13.jpg-1me1_4-12.jpg-1me1_4-11.jpg-1me1_4-10.jpg-1me1_4-9.jpg-1me1_4-8.jpg-1me1_4-7.jpg-1me1_4-6.jpg-1me1_4-5.jpg-1me1_4-4.jpg-1me1_4-3.jpg-1me1_4-2.jpg-1me1_3-9.jpg-1me1_3-8.jpg-1me1_2-5.jpg-1me1_2-4.jpg-1me1_2-3.jpg-1me1_2-2.jpg-1me1_1-2.jpg-1

📋 رویکرد طرح

در این پروژه درخواست کارفرما مبنی بر تفکیک قطعه زمین مربوط به کارخانه متروکه با مالکیت وراث شخصی و ایجاد قطعات با کاربری مسکونی و تعیین حدود دقیق تفکیک قطعات و نحوه دسترسی به قطعات، مورد بررسی قرار گرفته است.

طرح تفکیک اراضی شهری چیست؟

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ازﺗﻘﺴﯿﻢ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺰا از ﻫﺮ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ.

و ما در بررسی های کارشناسانه بدین مهم می پردازیم که آیا تفکیک قطعات مورد درخواست کارفرما بر اساس معیارهایی چون تطبیق کاربری زمین در نقش کلی آن در شهر براساس موقعیت زمین، ابعاد زمین، دسترسی ها، ماهیت کاربری و تعدد و تواتر مراجعات به آن، حجم قابل تعریف توده (سطح اشغال و تراکم)، فرم کلی ابنیه و تاثیرات آن بر محیط پیرامونی و … شرایط تفکیک، سازگاری و استانداردهای لازم را دارد یا خیر.

ﻣﺴﺎﻟﻪ تفکیک اراﺿﯽ از اﻫﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮي و ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﭘﺎﯾﻪ  و اﺳﺎس رﺷﺪ ﻣﻮزون ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻃﺮح ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر می باشد. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﮑﺎر ﺑﺮدن ﺿﻮاﺑﻂ و روﺷﻬﺎي اﺻﻮﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ تفکیک اراﺿﯽ، اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي را ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮده و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ را ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸید. وﺟﻮد آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ و دﺳﺘﻮرالعمل های تفکیک اراﺿﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺑﺎﺷﺪ اﻫﺪاف ﻣﻮﺻﻮف را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ اراﺿﯽ ﺷﻬﺮي ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺮه وري از زﻣﯿﻦ و ﻓﻀﺎ و رﻋﺎﯾﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﻬﺮي اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮي ﻣﻄﻠﻮب را ﭘﺪﯾﺪ آورد.

اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﯽ آن نیز ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

پیروی ﺷﮑﻞ (ﻓﺮم) تفکیک اراﺿﯽ ﺷﻬﺮي از ﺷﮑﻞ ﻣﻄﻠﻮب ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻣﯿﻦ (ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در ﺷﮑﻞ زﻣﯿﻦ از ﻧﻈﺮ

ﺧﺎﮐﺮﯾﺰي و ﺧﺎك ﺑﺮداري)

پیروی از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪي و ﺷﮑﻞ (ﻓﺮم) ﺷﻬﺮي در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﻠﻮك ﺷﻬﺮي، ﻣﺤﻠﻪ و ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﻬﺮي

تامین دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎﻟﻢ و اﯾﻤﻦ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮي و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ  اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻄﻌﺎت زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪ ي ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑه ﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﯿﻂ

تناسب و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﯿﻮه ي تفکیک ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ي ﮐﺎرﺑﺮي و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺮاﮐﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ

تناسب و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﯿﻮه ي تفکیک ﺑﺎ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺷﻬﺮي

لکن آنچه دارای اهمیت برای شهروندان است بررسی شرایط امکان تفکیک پیش از متحمل شدن هزینه های معمول احداث ساختمان ها و عملیات عمرانی است، بنابرین مجموعه طراحی و مهندسی شارینا به مشتریان خود پیشنهاد می دهد پیش از خرید زمین و متحمل شدن هزینه های تشریفات قانونی اخذ پروانه، از عملکردهای قابل تعریف، مقیاس و شرایط دسترسی برای زمین های خود به واسطه مشاوره با کارشناسان اطمینان حاصل نمایند.

تفکیک اراضی در واقع بررسی شرایط عملکردی، مقیاس عملکرد و شرایط دسترسی شهری قطعات مورد تفکیک است، بنابراین پیش از هر گونه هزینه می توان با در نظر گرفتن مولفه های شهری تشخیص داد آیا در این زمین میتوان عملکرد مورد نظر را تعریف کرد؟ اگر میتوان در چه مقیاسی؟ و شرایط دسترسی چگونه خواهند بود؟ پاسخ فنی و قانونی به این پرسش ها و تهیه طرح های قابل دفاع در کمسیون های اداری، توسط کارشناسان شهرساز آتلیه شهرسازی مجموعه طراحی و مهندسی شارینا با حداکثر سرعت انجام می شود تا راهگشای تصمیم گیری مشتریان خود باشد.

 

 


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کارشناس پایه 2 شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان

عنوان پروژه

طرح تفکیک اراضی شهری – اراضی کارخانه متروکه آرد واقع در صائین قلعه

رده

طراحی شهرسازی

نوع طرح

طرح تفکیک اراضی شهری

کارفرما

 

آدرس

زنجان، صائین قلعه

کاربری

درمانی، ساختمان پزشکان

تاریخ شروع پروژه

1394

تاریخ اتمام

1394

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری