📷 گالری‌های پروژه

ویلا (تیپ 1)

8.jpg-17.jpg-16.jpg-15.jpg-14.jpg-13.jpg-12.jpg-11.jpg-1

ویلا (تیپ 2)

11.jpg-110.jpg-19.jpg-18.jpg-17.jpg-14.jpg-13.jpg-12.jpg-11.jpg-1

ویلا (تیپ 3)

7.jpg-16.jpg-15.jpg-14.jpg-13.jpg-12.jpg-11.jpg-1


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کاردان معماری و مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ معماری

عنوان پروژه

طراحی ویلاهای تیپ در باغشهر

رده

طراحی فضای سبز

نوع طرح

کارفرما

هیئت مدیره باغشهر علوم پزشکی

آدرس

زنجان، باغشهر علوم پزشکی

کاربری

تفریحی، مسکونی

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری