📷 گالری‌های پروژه

🏁 لوگوی نهایی

cover5

🚧 پروسه مطالعاتی

4-1321


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ گرافیک

عنوان پروژه

طراحی لوگو شرکت جوربازار

رده

طراحی گرافیک

نوع طرح

کارفرما

شرکت جوربازار

آدرس

کاربری

تجاری

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری