📷 گالری‌های پروژه

لوگو نهایی

Open

🚧 پروسه مطالعاتی

141312111008070605-105040302010


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ گرافیک

عنوان پروژه

طراحی لوگوی شرکت امین مهر ایرانیان

رده

طراحی گرافیک

نوع طرح

کارفرما

شرکت امین مهر ایرانیان

آدرس

کاربری

تجاری

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری