ست اداری

back-of-card-1front-of-card-1


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ گرافیک

عنوان پروژه

طراحی کارت ویزیت دکتر فرزانه محمدیان

رده

طراحی گرافیک

نوع طرح

کارفرما

خانم دکتر محمدیان

آدرس

کاربری

درمانی

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری