ست اداری

back-cartfront-cart


با تشکر مرتضی نظری

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ گرافیک

عنوان پروژه

طراحی کارت ویزیت دفتر بیمه کارآفرین

رده

طراحی گرافیک

نوع طرح

کارفرما

خانم حسین زاده

آدرس

زنجان، امیرکبیر ساختمان وفا

کاربری

تجاری

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری