📷 گالری‌های پروژه

🏁 نتیجه نهایی

alt-5.jpg-1alt-3.jpg-1alt-2.jpg-1alt-1.jpg-1

موکاپ

mokap-2mokap-1


با تشکر مرتضی نظری،

مدیر عامل مجموعه طراحی و مهندسی شارینا

کاردان معماری و مربی فنی و حرفه ای در حوزۀ معماری

عنوان پروژه

رده

طراحی محیطی

نوع طرح

کارفرما

آقای خادم

آدرس

کاربری

تجاری

تاریخ شروع پروژه

تاریخ اتمام

مساحت فضای مورد طراحی

طبقه

ظرفیت

تعداد طبقات

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری

مرتضی نظری